Gerekli Belgeler

2020-01-30 02:12:03 1303

Van Bölgesi Veteriner Hekimler  Odasına Üye olmak isteyen Veteriner hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

  1. Veteriner hekim diplomasının veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Islak imzalı),
  2. Nüfus cüzdanı sureti (2 Adet),
  3.  Altı adet renkli fotoğraf,
  4. Dilekçe
  5. Kimlik Belgesi Bildirimi
  6. Kayıt ücreti ( )
  7. İkametgâh belgesi ve varsa iş adresini gösteren belge.
  8. Adli sicil belgesi

 

 

Üyelikten Ayrılma ve Yeniden Üyelik Başvurusu Nasıl Olmaktadır?

Herhangi bir nedenle meslekî etkinliği sürdürmek istemeyen, yedek subaylık, er ve erbaşlık hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan veya Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik Belgesini geri vermek ve o tarihe kadar ki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla odadan ayrılabilirler.

Kanun ve bu Yönetmelikteki istisna hükümleri saklı kalmak üzere, kaydı silinen üye yeniden üyelik niteliğini kazanıncaya kadar, mesleğini hiçbir surette yapamaz ve veteriner hekim unvanını kullanamaz.

Odadan ayrılan üyenin yeniden başvurması durumunda, odaya alınması yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Büyük Kongrece belirlenen kayıt ücreti alınır. İşlemler, eski üye numarası ile yürütülür

 

Üyelikten Çıkarılma Nasıl Olmaktadır?

Genel hükümlere göre medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenler üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkarılanlar, süresiz olarak; geçici olarak çıkarılanlar ise, çıkarma süresi içinde hiçbir biçimde meslekî faaliyette bulunamazlar.

Meslek uygulamasından geçici olarak yasaklananlar mesleklerini uygulamaya devam ederlerse cezaları bir kat arttırılır. Üyelikten çıkartılanlar, Merkez Konseyine bildirilir ve Merkez Konseyince derhâl ilgili yerlere bildirilir.
Duyurular & İlanlar

Bağlı Kliniklerimiz

Formları

Önemli Linkler